Ranking

HOMBRES GI / VIOLETA / ADULTO / MEDIO

18
Points
5
Wins
0
Losses
2
0
0
3
Points
1
Wins
1
Losses
0
1
0
1
Points
1
Wins
1
Losses
0
0
1
1
Points
0
Wins
1
Losses
0
0
1