Ranking

HOMBRES GI / VIOLETA / ADULTO / GALLO

18
Points
3
Wins
0
Losses
2
0
0
6
Points
0
Wins
2
Losses
0
2
0
1
Points
0
Wins
1
Losses
0
0
1