Ranking

HOMBRES GI / VIOLETA / ADULTO / PENA

9
Points
3
Wins
0
Losses
1
0
0
9
Points
2
Wins
0
Losses
1
0
0
3
Points
1
Wins
1
Losses
0
1
0
1
Points
2
Wins
1
Losses
0
0
1
1
Points
1
Wins
1
Losses
0
0
1